ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai Rsc :: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554 - 2563

ตามนโยบาย ข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ตามนโยบาย ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุในจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ