THAI RSC

Image

กำลังโหลด...

-

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

2554 - 2563

รวมพลังรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน มีวินัย น้ำใจต่อผู้ร่วมทางบนท้องถนน

2,610,164 ประชากร
694,785 รถจักรยานยนต์
0 รถยนต์
0 พื้นที่ ตร.กม.
หมายเหตุ:แหล่งที่มาข้อมูลจำนวนประชากร รถจักรยานยนต์ จำนวนรถยนต์ และพื้นที่ของจังหวัด ที่แสดงนั้น มาจากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2556 จากกระทรวงมหาดไทย

พื้นที่ ตร.กม. 2556

จำแนกตามพื้นที่

ชุมชนเมือง

Profile Picture

ชุมชนชนบท

Profile Picture

จำแนกตามประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ผู้ขับขี่

Profile Picture

ผู็โดยสาร

Profile Picture
แหล่งที่มา มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2556

ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน -ที่ - - พ.ศ. -

จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และลำดับความเสี่ยง

0

เสียชีวิต

0

บาดเจ็บ

0

รวมทั้งหมด

#

เป็นอันดับที่ของประเทศ
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ที่มาใช้สิทธิ พ.ร.บ. จากบริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  รายการอุบัติเหตุรายใหญ่ 10 รายล่าสุด คลิกวันที่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

   ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน -ที่ - - พ.ศ. -

   จำนวนผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต สูงสุด 3 อำเภอ 3 ตำบล

   1

   ..... มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
   เสียชีวิต 0
   บาดเจ็บ 0
   รวมทั้งหมด 0

   2

   ..... มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
   เสียชีวิต 0
   บาดเจ็บ 0
   รวมทั้งหมด 0

   3

   ..... มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
   เสียชีวิต 0
   บาดเจ็บ 0
   รวมทั้งหมด 0
   ... .....

   1

   0 เสียชีวิต
   0 บาดเจ็บ
   0 รวมทั้งหมด
   ... .....

   2

   0 เสียชีวิต
   0 บาดเจ็บ
   0 รวมทั้งหมด
   ... .....

   3

   0 เสียชีวิต
   0 บาดเจ็บ
   0 รวมทั้งหมด

   ข้อมูลสถิติ การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. จำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต 3 ปี

   ผ่านบริษัทกลาง ฯ

   ข้อมูลรถ จยย. เสียชีวิต

   ข้อมูลรถ จยย. บาดเจ็บ

   ข้อมูลรถยนต์ เสียชีวิต

   ข้อมูลรถยนต์ บาดเจ็บ

   ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี

   ผ่านบริษัทกลาง ฯ

   0

   Ranking

   0

   รวมทั้งหมด

   0

   เจ็บสะสม

   0

   เสียชีวิตสะสม

   0

   ชายบาดเจ็บ

   0

   ชายเสียชีวิต

   0

   หญิงบาดเจ็บ

   0

   หญิงเสียชีวิต

   0

   ข้อมูลรถ จยย. บาดเจ็บ

   0

   ข้อมูลรถ จยย. เสียชีวิต

   0

   ข้อมูลรถยนต์ บาดเจ็บ

   0

   ข้อมูลรถยนต์ เสียชีวิต

   สถิติการเสียชีวิต-ช่วงอายุ

   สถิติการบาดเจ็บ-ช่วงอายุ

   สถิติการ บาดเจ็บเสียชีวิต-ช่วงอายุ เปรียบเทียบ 3 ปี

   สถิติการเสียชีวิต
   สถิติการบาดเจ็บ

   สถิติการ บาดเจ็บเสียชีวิต-เพศ-ช่วงอายุ

   สถิติการเสียชีวิต-เพศชาย-อายุ

   สถิติการเสียชีวิต-เพศหญิง-อายุ

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศชาย-อายุ

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศหญิง-อายุ

   สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต-ช่วงเวลา เปรียบเทียบ 3 ปี

   สถิติการเสียชีวิต
   สถิติการบาดเจ็บ

   สถิติการเสียชีวิต-ช่วงเวลา

   สถิติการบาดเจ็บ-ช่วงเวลา

   สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต-เพศ-ช่วงเวลา

   สถิติการเสียชีวิต-เพศชาย-เวลา

   สถิติการเสียชีวิต-เพศหญิง-เวลา

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศชาย-เวลา

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศหญิง-เวลา

   ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี

   ผ่านบริษัทกลาง ฯ

   จำแนกตามสัญชาติ, ประเภทรถจักรยานต์และรถยนต์, ในพื้นที่ นอกพื้นที่

   สถิติการเสียชีวิตระหว่างคนไทย-ต่างชาติ

   สถิติการบาดเจ็บระหว่างคนไทย-ต่างชาติ

   สถิติประเภทรถในพื้นที่-นอกพื้นที่

   ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี

   ระดับอำเภอและตำบล

   จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และแสดงพิกัดจุดเกิดเหตุ

   ข้อมูลการบาดเจ็บระดับอำเภอ

   # อำเภอ อุบัติเหตุ เสียชีวิต บาดเจ็บ รวมทั้งหมด

   แผนที่แสดงจุดเกิดเหตุระดับอำเภอ-ตำบล

    กราฟแสดงการบาดเจ็บ เสียชีวิต ระดับอำเภอและตำบล

    เลือกอำเภอหรือตำบลเพื่อแสดงข้อมูลใหม่

    แสดงข้อมูลอำเภอ

    หญิงบาดเจ็บ 0
    ชายบาดเจ็บ 0
    หญิงเสียชีวิต 0
    ชายเสียชีวิต 0

    สถิติการ บาดเจ็บเสียชีวิต-เพศ-ช่วงอายุ

    สถิติการบาดเจ็บ -
    สถิติการเสียชีวิต -

    สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต-เพศ-ช่วงเวลา

    สถิติการบาดเจ็บ-ช่วงเวลา -
    สถิติการเสียชีวิต-ช่วงเวลา -

    ระบบการจัดการจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงอันตราย จากอุบัติเหตุทางถนน

    โปรแกรมจุดเสี่ยง