THAI RSC

Image

กำลังโหลด...

-

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

พ.ศ. 2554 - 2563

รวมพลังรณรงค์ลดอุบัติเหตุด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน มีวินัย น้ำใจต่อผู้ร่วมทางบนท้องถนน

2,610,164 จำนวนประชากร
694,785 จำนวนรถจักรยานยนต์
0 จำนวนรถยนต์
0 พื้นที่(ตร.กม)
หมายเหตุ:แหล่งที่มาข้อมูลจำนวนประชากร รถจักรยานยนต์ จำนวนรถยนต์ และพื้นที่ของจังหวัด ที่แสดงนั้น มาจากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2556 จากกระทรวงมหาดไทย

สถิติการสวมหมวกกันน็อคปี 2556

จำแนกตามพื้นที่

ชุมชนเมือง

Profile Picture

ชุมชนชนบท

Profile Picture

จำแนกตามประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ผู้ขับขี่

Profile Picture

ผู้โดยสาร

Profile Picture
หมายเหตุ:แหล่งที่มา มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน ปี 2556

ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน-ที่ - - พ.ศ. -

จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และลำดับความเสี่ยง

0

เสียชีวิต

0

บาดเจ็บ

0

รวม

#

เป็นอันดับที่ของประเทศ
หมายเหตุ:แหล่งข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนจาก บริษัทกลางฯ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  รายการอุบัติเหตุรายใหญ่ 10 รายล่าสุด คลิกวันที่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

   ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน-ที่ - - พ.ศ. -

   จำนวนผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิต สูงสุด 3 อำเภอ 3 ตำบล

   1

   ..... มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
   เสียชีวิต 0
   บาดเจ็บ 0
   รวม 0

   2

   ..... มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
   เสียชีวิต 0
   บาดเจ็บ 0
   รวม 0

   3

   ..... มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด
   เสียชีวิต 0
   บาดเจ็บ 0
   รวม 0
   ... .....

   1

   0 เสียชีวิต
   0 บาดเจ็บ
   0 รวม
   ... .....

   2

   0 เสียชีวิต
   0 บาดเจ็บ
   0 รวม
   ... .....

   3

   0 เสียชีวิต
   0 บาดเจ็บ
   0 รวม

   ข้อมูลสถิติ การใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. จำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต 3 ปี

   ผ่านบริษัทกลาง ฯ

   ข้อมูลรถ จยย. เสียชีวิต

   ข้อมูลรถ จยย. บาดเจ็บ

   ข้อมูลรถยนต์ เสียชีวิต

   ข้อมูลรถยนต์ บาดเจ็บ

   ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี พ.ศ.

   ผ่านบริษัทกลางฯ

   0

   Ranking

   0

   รวมสะสม

   0

   เจ็บสะสม

   0

   เสียชีวิตสะสม

   0

   ชายบาดเจ็บ

   0

   ชายเสียชีวิต

   0

   หญิงบาดเจ็บ

   0

   หญิงเสียชีวิต

   0

   บาดเจ็บ-จยย.

   0

   เสียชีวิต-จยย.

   0

   บาดเจ็บรถยนต์

   0

   เสียชีวิตรถยนต์

   สถิติการเสียชีวิต-ช่วงอายุ

   สถิติการบาดเจ็บ-ช่วงอายุ

   สถิติการ บาดเจ็บเสียชีวิต-ช่วงอายุ เปรียบเทียบ 3 ปี

   สถิติการเสียชีวิต
   สถิติการบาดเจ็บ

   สถิติการ บาดเจ็บเสียชีวิต-เพศ-ช่วงอายุ

   สถิติการเสียชีวิต-เพศชาย-อายุ

   สถิติการเสียชีวิต-เพศหญิง-อายุ

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศชาย-อายุ

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศหญิง-อายุ

   สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต-ช่วงเวลา เปรียบเทียบ 3 ปี

   สถิติการเสียชีวิต
   สถิติการบาดเจ็บ

   สถิติการเสียชีวิต-ช่วงเวลา

   สถิติการบาดเจ็บ-ช่วงเวลา

   สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต-เพศ-ช่วงเวลา

   สถิติการเสียชีวิต-เพศชาย-เวลา

   สถิติการเสียชีวิต-เพศหญิง-เวลา

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศชาย-เวลา

   สถิติการบาดเจ็บ-เพศหญิง-เวลา

   ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี พ.ศ.

   ผ่านบริษัทกลางฯ

   จำแนกตามสัญชาติ, ประเภทรถจักรยานต์และรถยนต์, ในพื้นที่ นอกพื้นที่

   สถิติการเสียชีวิตระหว่างคนไทย-ต่างชาติ

   สถิติการบาดเจ็บระหว่างคนไทย-ต่างชาติ

   สถิติประเภทรถในพื้นที่-นอกพื้นที่

   ข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปี พ.ศ.

   ระดับอำเภอและตำบล

   จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และแสดงพิกัดจุดเกิดเหตุ

   ข้อมูลการบาดเจ็บระดับอำเภอ

   # อำเภอ อุบัติเหตุ เสียชีวิต บาดเจ็บ รวม

   แผนที่แสดงจุดเกิดเหตุระดับอำเภอ-ตำบล

    กราฟแสดงการบาดเจ็บ เสียชีวิต ระดับอำเภอและตำบล

    เลือกอำเภอหรือตำบลเพื่อแสดงข้อมูลใหม่

    แสดงข้อมูลอำเภอ

    บาดเจ็บเพศหญิง 0
    บาดเจ็บเพศชาย 0
    เสียชีวิตเพศหญิง 0
    เสียชีวิตเพศชาย 0

    สถิติการบาดเจ็บเสียชีวิตตามช่วงอายุและเพศ

    สถิติการบาดเจ็บปี -
    สถิติการเสียชีวิตปี -

    สถิติการบาดเจ็บเสียชีวิตตามช่วงเวลาและเพศ

    สถิติการบาดเจ็บ-ช่วงเวลา ปี -
    สถิติการเสียชีวิต-ช่วงเวลา ปี -

    ระบบการจัดการจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงอันตราย จากอุบัติเหตุทางถนน

    โปรแกรมจุดเสี่ยง